Postingan

Menampilkan postingan dengan label Bahasa Sunda

Pengertian Wawacan dan Contohnya

Pengertian

Wawacan adalah puisi bahasa sunda yang terikat oleh aturan pupuh dan sekar

Wawacan mangrupa puisi anu eusina mangrupa carita, jadi wawacan mah dipintonkeunnana saperti ngadongeng.

Wawacan berupa puisi yang berisi tentang sebuah cerita, wawacan dibacakan seperti mendongeng

Wawacan biasana ngagunakeun pupuh anu aya dina Sekar Ageung wungkul.

Wawacan biasanya menggunakan pupuh yang ada di dalam Sekar Ageung

Contoh

Wawacan Gandasari

(Pupuh Sinom, 16 Pada)

Kuring diajar nyarita, tapi basa langkung la'ip, nyaritakeun nu baheula, Ki Ganda sareng Ki Sari, jeung rakana sareng rai, ·saderek tunggal sasusu, geus lawas teu patepang, geus kitu tuluy papanggih, barang amprok tuluy sasalaman.

Eh Kakang hatur bagea, eta catuma Ki Sari, naha Kakang lawas pisan, ayeuna Kakang papanggih, iraha Kakang nya sumping, ayeuna katimu timana nya ngumbara, geus lawas hanteu papanggih. Kai Ganda ngawalon, saparanparan.

Kakang kuring atoh pisan, ayeuna Kakang papanggih mangga Kakang geura dahar, tilam sono jisim kuring, prak dahar raka jeung rai, di bale papayunpayun, jeung bari sasauran, duaan pademitdemit, Kai Sari pok nanya ka Ki Ganda.

Kang rai hayang uninga, lampah poe anu dihin, reujeung kalakuanana, geura popoyan geura kuring, reujeung dewana teh deui, eta poe anu tujuh, Ki Ganda seug popoyan, Kang raka man nya pamanggih, tapi duka mun salah Kakang pagahan.

Mimitina poe Ahad, eta anu dihin, Sarangen~ lakuna mah, dewa Badak ceuk wong alim, reujeung poe Senen deui, dewana ge meureun lauk, lakuna oge kembang, ki Sari nyarita deui, bener temen rempag jeung pamanggih kula.

Jeung eta poe Salasa, mangga Kakang wejang deui, sareng Rebo sakalian, Ki Ganda nyarita deui, Salasa lakuna deui, seuneu basa Kakang kitu, dewana meureun oray, Reho mega nu dilangit, dewa macan kitu panggih pun Kakang.

Kemis raspati ngaranna, eta teh lakuning angin, dewana manuk ngarana, Juma'ah lakuning cai, seug haturan Kai Sari, dewana eta pisaur, Ki Ganda ngawalonan, bangkong dewana di cai, sapatotos reujeung pamanggih kaula.

Poe Saptu eta Kakang, sumangga popoyan deui, sim kuring hayang uninga, saur Ki Ganda deui, Saptu mah lakuning bumi, Ki Sari pok deui matur, naon dewana Kakang, sumangga pihatur deui, dewa monyet kitu pamanggih pun Kakang.

Seug Ki Sari sasalaman, sapatotos jeung sim kuring, kuring sok hayang uninga, deukeutna jeung jisim kuring, poe anu tujuh geuning, di mana enggonna campuh, reujeung badan kaula, hayang uninga kang rai, Kai Ganda tidinya tuluy popoyan.

Mimitina poe Ahad, ahadiat ngan sahiji, lakuna lakuning soca, ayana sahiji ati, anu matak ngan sahiji, nya eta nyataning enur, Senen mah dina manah, ayana dina ati sir, kanyataan nu disebut awak urang.

Ki Sari deui nyarita, sapatotos jeung sim kuring, Salasa naon nyatana, Ki Ganda ngalahir deui, Salasa lakuning geni, di urangna dina napsu, sipatna ki amarah, cicing dina bayah deui, bijilna mah tina cepil duanana.

Rebo kanyataan, nya eta roh idopi, nyaetajenengan urang, jeung Kemis lakuning angin, lain angin kumbang leutik, lain angin Barat liuh, angin jatining napas, hanteu kandeg beurang peuting, mun ngarandeg tinangtu jagatna ruksak."

Ki Sari atoh kacida, sapatotosjeung sim kuring,jeung eta poe Juma'ah, Kakangpopoyankeun deui. Ki Ganda nyarita deui, Juma'ah nya hanteu jauh, cai eta nyatana, lain cai tina pasir, reujeung lain karacak cai susukan.

Lain cai geledegan, lain cai anu asin, eta lain cai hujan lain seuseupan nu asin, lain sagalaning cai, lain pancuran ci susu, cai nu saenyana, dingarankeun cai mani, wadi mani maningkem jadi salira.

Reujeung deui Saptu tea, eta teh lakuning bumi, lain taneuh anu gempal, lain taneuh porang pasir, lain taneuh nu karikil, lain taneuh beureum gunung, lain taneuh sagala, kanyataan bumi jisim, ngan sakitu rai pamanggih pun Kakang.

Seug Ki Sari sasauran, Sapatotos jeung sim kuring, pamanggih kuring nya eta, Ki Ganda sareng Ki Sari, jeung rakana sareng rai, duaan patingareluk. hidayat temen urang, jeung dulur papanggih deui. ngan hadena urang hanteu kasamaran.

Perbedaan Guguritan dan Wawacan Bahasa Sunda

Perbedaan

Wawacan

Wawacan mangrupa puisi anu eusina mangrupa carita, jadi wawacan mah dipintonkeunnana saperti ngadongeng.

Wawacan berupa puisi yang berisi tentang sebuah cerita, wawacan dibacakan seperti mendongeng

Wawacan biasana ngagunakeun pupuh anu aya dina Sekar Ageung wungkul.

Wawacan biasanya menggunakan pupuh yang ada di dalam Sekar Ageung

Guguritan

Guguritan mangrupa puisi anu eusina henteu mangrupa carita.

Guguritan merupakan puisi yang isinya bukan berupa cerita

Guguritan biasa ngagunakeun pupuh anu aya dina Sekar Ageung jeung Sekar Alit

Guguritan biasanya menggunakan pupuh yang ada di dalam Sekar Ageung dan Sekar Alit

Persamaan Wawacan dan Guguritan

Wawacan dan Guguritan adalah puisi bahasa sunda yang terikat oleh aturan pupuh dan sekar

Pengertian Guguritan Bahasa Sunda dan Contohnya

Pengertian

Guguritan adalah puisi bahasa sunda yang sifatnya terikat oleh aturan. Terdapat 17 patokan atau aturan yang berbeda-beda. Aturan tersebut dibagi jadi dua kelompok yaitu Sekar Ageung dan Sekar Alit. Dalam Sekar Ageung ada empat jenis patokan pupuh. Pada Sekar Alit terdapat 13 jenis patokan pupuh.

Contoh

Asih Indung

Resmiati


Néléngnéngkung asih indung
nu ngayuga beurang peuting
beurang dijaga kamelang
peuting dijaring kaéling
muga manjang dina beurang
muga éling dina peuting


Néléngnéngkung muga nanjung
indung nu ngaping ngajaring
masing bisa ngawang-ngawang
ngalingling di indung peuting
ngalanglang di méga malang
ngapung di langit awaking


Anaking ketug jajantung
getih indung anu wening
napas ema anu hérang
ulah rék rungsing ku peuting
sing tahan ku panas beurang
dunya pinuh ku tarucing


Hidep kudu bisa neguh
eusina masing kapanggih
hidep téh geura tatahar
keur bekel di alam lahir
sing bisa muka siloka
warisan ti nini aki


Hirup lir tumpak parahu
nu ngangkleung tengah jaladri
nataran ombak sagara
mun bisa ngajaga diri
hidep mo katalangsara
bisa waluya walagri

(Dicutat tina buku Guguritan, dipilih jeung dipanganteuran ku Ajip Rosidi, penerbit Kiblat, taun 2011, kaca 115)

Pengertian Bewara Bahasa Sunda dan Contohnya

Bewara Bahasa Sunda

Pengertian

Dalam bahasa sunda, bewara adalah pemberitahuan atau pengumuman yang disampaikan oleh seseorang kepada orang banyak yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tertentu

Struktur Bewara

 • Judul
 • Isi & Tujuan
 • Waktu & Tempat
 • Penutup
 • Pemberi Pengumuman

Contoh: Bewara Kerja Bakti

Bewara

Di uningakeun ka sadaya wargi RT 06 RW 09, nu badé ngiring kagiatan Kerja Bakti dina dinten Senén, 09 Juli 2020, tabuh 07.30 WIB kedah nyandak paralatan kayaning:

 • Pacul
 • Sapu
 • Ember
 • Jsb.

Diharepkeun sadayana wargi tiasa sumping dina waktos anu parantos disebatkeun, hatur nuhun kana sagala perhatiana.

Ahmad Rojali

Ketua RT

Contoh: Bewara Imunisasi

Bewara

Di béwarakeun kanggo sadayana Ibu-ibu jeung bapa-bapa anu ngabogaan murangkalih, "Pemerintah Kota Ciamis" bade ngayakeun kagiatan Imunisasi Campak dina:

 • Dinten: Salasa 20 Agustus 2021
 • Tabuh: 07.30 WIB
 • Tempat: Lapangan RT

Sakitu bewara anu tiasa didugikeun, diharepkeun sadayana wargi tiasa sumping dina waktos anu parantos disebatkeun, hatur nuhun kana sagala perhatiana.

Ujang Kusen

Panitia Imunisasi

Struktur Surat Pribadi Bahasa Sunda dan Contohnya

Struktur Surat pribadi Bahasa Sunda

 • Alamat Sarta Ping Serat (Alamat dan Tanggal Surat)

  Conto:

  Garut, 23 Agustus 208

  Tasikmalaya, 20 Maret 2020)

  Cililin, 2021

  Bandung, 2018

 • Salam Pamuka (Salam Pembuka)

  Conto:

  Assalamu’alaikum wr. wb.,

  Salam sono (Salam rindu)

  Salam kangen

  Salam deudeuh (Salam Sayang)

 • Kalimah Pamuka (Kalimat Pembuka)

  Conto:

  Kumaha damang? (Apa Kabar)

  Kumaha cageur?

 • Eusi Serat (Isi Surat)

  Conto ka hiji:

  Kuring hoyong ngedalkeun hatur nuhun seueur luhur bantuan Ibu Nurhayati salila ieu ku kituna abdi tiasa direkomendasikeun ku hulu sakola kanggo ngiring program pertukaran siswa ieu. Sarta Abdi kalintang keneh merlukeun bimbingan sarta dua ti Indung Nurhayati supados kagiatan diajar abdi salila di dieu tiasa mapan kalawan lancar sarta luyu harepan.

  Conto ka dua:

  Halo Mamat, kumaha kabar anjeun di ditu ayena? Mugia anjeun sarta kulawargi aya dina kaayaan sehat. Hanum, atos lami nya urang henteu patepang sasarengan deui, sabot urang lulus ti SMP weh, dugi ayeuna teu karasa urang arek lulus sakola SMA deui.

  Dina serat ieu oge hoyong mengabarkeun yen sanggeus lulus ti SMA, abdi bade neruskeun atikan ka Institut Teknologi Bandung. Abdi atos lami hoyong kuliah di dinya, bantosan ku du’ana nya? Lamun Hanum bade neruskeun atikan ka mana?

 • Panutup Serat (Penutup Surat)

  Conto:

  Sakieu hela sera ti abdi, mugi-mugi tiasa tepang, minggu payun. Hatur nuhun.

  Nya atos atuh ni, sakitu baé nya serat ti abdi.

  Sakitu serat anu abdi sampaikeun,hatur nuhun. )

  Sakitu baé téh anu tiasa abdi dugikeun dina serat ieu, mugia urang tiasa buru-buru kapanggih, amin.

 • Wasta Sarta Tawis (Nama dan Tanda Tangan)

  Conto:

  Rencang anjeun, Doni

  Sobat anjeun, Jajang

Cerita Budak Buncir Bahasa Sunda

Carita Budak Buncir

- Dina hiji dinten , Hyang nyarekan Pandawa margi Pandawa sarta Kurawa eta henteu kantos akur. Solusinya Pandawa sarta Kurawa kedah barobah kaayaan hiji kulawargi. Gatot Kaca bade dinikahkeun kalawan putri Astina,Déwi Lesmining Puri. Nanging tawaran ieu ditampik ku Gatot Kaca. Sanggem Gatot Kaca tacan hoyong nikah margi tacan sawawa. Padahal yuswana atos ±30 warsih. Sabenarnya Gatot Kaca eta rumaos lamun dibalik perjodohan ieu aya maksad sanes ti Kurawa.

Hyang sarta Pandawa bersikeras Gatot Kaca kedah kawin. Teras Semar menceramahi Pandawa,ulah maksa rerencangan maraneh . Nanging Semar malih diciduhan sarta ditendang. Hyang miwarang Arjuna ngudag Gatot Kaca,paksa kadieu deui.

akhirnya Gatot Kaca patepang kalawan Arjuna. Saterusna Arjuna sarta Gatot Kaca bertarung. Arjuna eleh ku Gatot Kaca. Gatot Kaca mawa lumpat diri ka Pertapaan Tutugan Gunung Parasu. Sesepuh di pertapan eta ngaranna Merakgaca. Kenging penerawangan Aki Merakgaca,Gatot Kaca eta sabenernya hoyong diracun ku Kurawa. “Tuh pan leres wirasat saya”,sanggem Gatot Kaca.

Teras Gatot Kaca Naros ka si Aki,“Siapa jodoh abdi Ki?”. Si Aki ngawalon lamun jodohnya Gatot Kaca aya di Kidul,di nagri Tirta Dahana. Ngaranna eta Déwi Dahana Wati,putrid Raja Dahana Déwa. Tah di nagri Tirta Dahana bade diayakeun sayémbara,saha anu tiasa ngelehkeun jadug di sayembara bade dinikahkeun kalawan Déwi Dahana Wati. Jadug di sayembara eta teh Patih Nagri Tirta Dahana,ngaranna Bima Kendra. Nanging Gatot Kaca asa keneh bade jodohnya . Supados leres-leres menguji leresan na,Gatot Kaca di sulap ku Aki Merakgaca janten pendék,hideung,hina,nanging ahli dina bekelahi , ngaranna digantian janten Budak Buncir.

Teu lami,Cépot sarta Pétruk dongkap,pilari Gatot Kaca. Nanging Gatot Kaca atos robih rupi,janten Cépot sarta Pétruk henteu mikawanoh na. Teras si Aki ngabejaan Cépot sarta Pétruk lamun Gatot Kaca nuju di Kidul,di Nagri Tirta Dahana,jigana bade ngiring sayembara di Tirta Dahana. Saterusna Cépot sarta Pétruk hoyong nyusul ka Tirta Dahana. engke heula,Aki hoyong ngawiat putra na. anjeunna hoyong ngiring sayembara sanggem ”. “Ayo,kawit ulah midamel malu”,sanggem si Cépot sarta Pétruk. Katilu na mios ka Tirta Dahana.

sesampainya di Tirta Dahana,Maranehanana langsung ngiring sayembara. Henteu disangka,Budak Buncir tiasa ngelehkeun sadaya jadug anu aya di sayembara,kaasup Bima Kendra. Dina ahirna,Budak Buncir junun meunang sayembara sarta ngabogaan hak kanggo nikah ka Déwi Dahana Wati. tapi,anjog anjog Déwi Dahana Wati diculik ku Lolong.

Budak Buncir saterusna ngudag Lolong sarta junun nyalametkeun Déwi Dahana Wati. Ningali tampilan fisik Budak Buncir,Déwi Dahana Wati barobah kaayaan asa kanggo nikah ka manehna. Déwi Dahana Wati ceurik margi kebingungan. tapi,Budak Buncir robih barobah kaayaan Gatot Kaca. Ningali sosok Gatot Kaca anu kuat,ahirna Déwi Dahana Wati hoyong nikah ka manehna. Maranehanana saterusna hirup bingah.

10 Contoh Kalimat Pamuka Biantara Basa Sunda

NoConto Pamuka Biantara
1Wilujeng Enjing Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti anu Agung kumargi dina ieu waktos urang sadaya di pasihan kasehatan lahir sareng bathin.
2Wilujeng Siang ka Sadayana. Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan anu ku sim kuring dipikanyaah. Ti payun hayu urang kedalkeun puji sinareng sukur ka Allah SWT anu salawasna nyalindungan urang sadayana, solawat sareng salam kanggo Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah urang tiasa tepung lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur sehat.
3Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sampurasun !Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahiirobbikalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieutempat kalawan dina kayaan sehat walafiat.
4Assaalamualaikum Wr.Wb. Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng syukur ka Gusti Allah SWT. Anu tos maparinkeun rahmat-Na ka urang sadaya, dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu. Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak/Ibu guru anu dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah urang tiasa kempel sareng patepang raray dina urutan meriahkeun hari kamerdekaan Indonesia.
5Wilujeng Enjing. Bapa sareng Ibu anu ku simkuring dipikahormat. Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng sukur ka Gusti anu Agung nu Maha Welas tur nu Maha Asih. Ku sifat Rohman sareng Rohim-Na, ayeuna urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat dina raraga tolab elmu, nyiar pangarti dina urusan kaislaman.
6Assalamualaikum Wr.Wb. Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu. Ibu/Bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.
7Assalamualaikum Wr. Wb. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah SWT anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikahormat,
8Assalamualaikum Wr.Wb. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Gusti anu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayah-Na, urang tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di acara ieu. Ibu/Bapak guru anu dipikahormat ku simkuring, Rerencangan anu dipikacinta ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara.
9Wilujeng Enjing, Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.
10Wilujeng Enjing ka Sadayana. Ibu Guru nu dipihormat, Rerencangan sadaya anu ku sim kuring dipikanyaah. Ti payun hayu urang kedalkeun puji sinareng sukur ka Gusti anu Agung, anu salawasna nyalindungan

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pencegahan Banjir

 Pencegahan Banjir


Assalamualaikum Wr. Wb.

Wilujeng enjing, Salam sejahtera haturan urang sadaya.

Sadaya puji ka Gusti anu agung,margi luhur karunianya ,urang sadaya iasa ngariung dina poe ieu

Indonesia mangrupa nagara anu aya di gurat katulistiwa sarta diaping dua samudra,yaktos samudra pasifik sarta hindia. Indonesia oge perenahna diantara dua lepeng tektonik,yaktos Asia sarta Australia. Margi perkawis kasebat,Indonesia dilimpahi kalawan taneuh anu subur,langit cerah sapanjang warsih,sarta loba ci (hujan) hujan anu nyekapkeun. tapi,alatan lokasi geografis kasebat,Indonesia barobah kaayaan rentan ka musibah alam,boh alami atawa kalakuan jalmi. Musibah alam kasebat diantarana sepertos kahuruan leuweung,lini bumi,gunung bitu,tsunami,sarta sanes-sanes. salah sahiji musibah alam kasebat nyaeta banjir

Banjir ku kagiatan jalmi mangrupa musibah anu jalaran ku kagamah na sistem drainase ku kituna lumangsung penggenangan cai sacara berlebih. Waktos musibah ieu lumangsung,wewengkon anu terdampak bade ngalaman rugel ageung. Korban jiwa sering kali henteu iasa terelakkan waktos musibah ieu lumangsung. Akibat negatif sepertos karuksakan infrastruktur padumukan,sakola,pertokoan,jalan,pasar,sarta lianna oge iasa lumangsung sarta berdampak dina ekonomi lokal. Kaliwat naon anu iasa urang pigawe haturan ngurangan akibat musibah kasebat?

Sedia pajeng sateuacan hujan. Demi ngurangan akibat musibah caah,urang kedah ngalakukeun rupa-rupa tindakan pencegahan. Tindakan kasebat diantarana sepertos ngabersihkeun kamalir,sarta henteu kabeuratan runtah gagabah. sajaba ti eta lamun musibah caah henteu iasa dihindari,urang kedah nyiapkeun leeutan sarta landong darurat,uninga jalur evakuasi sarta titik ngariung,nunda nomer kontak BNPB,sarta sok ngiring informasi patali anceman musibah di wewengkon sewang-sewang. Ku margi eta marilah urang bersiap ti ayeuna margi teu aya anu uninga sacara tangtos di mana sarta iraha musibah bade lumangsung. Marilah urang sok emut yen nyegah mending ti dina mengobati

Sekian anu iasa kuring sampaikeun. Menta hapunten lamun aya kalepatan. Mugi-mugi perkawis anu kuring sampaikeun iasa mere mangpaat sarta mugi-mugi urang sadaya iasa terlindung ti bencana

Assalamualaikum Wr.Wb.

Contoh Paguneman Singkat Bahasa Sunda tentang Gempa Bumi

Paguneman Kahiji

Pak Guru: selamat pagi,ayeuna urang bade diajar ngeunaan lini(Gempa).

Cecep : Emangna ayeuna lini?

Pak Guru: Henteu,nanging urang kedah nyiapkeun lamun lini lumangsung.

Cecep : Naon persiapannya pak?

Pak Guru: Anu kahiji,urang kedah teurang tempat ngariung. Saha anu teurang , ke manten urang kedah angkat waktos lumangsung lini?

Neneng : Kuring Pak,urang kedah ngariung dina lapang teu aya.

Pak Guru: Leres,jawaban anu singer. Aya deui anu kedah urang pigawe?

Neneng : Urang oge henteu kenging panik.

Cecep : Hartina,anu urang kedah pigawe waktos lumangsung lini nyaeta angkat nuju tempat kabuka sarta henteu panik.

Pak Guru: Leres,Emut,lamun lini lumangsung,urang henteu kenging panik.

Paguneman Kadua

Jajang : " Sep,anjeun terang henteu? Tadi wengi aya lini. "

Asep : " Nya,abdi terang,abdi dugi ujug-ujug labuh margi lini eta. "

Jajang : " Pikasieuneun kalintang. "

Asep : " Nanging,apakah anjeun tatu. "

Jajang : " Henteu,abdi damang . "

Asep : " Untunglah. Abdi henteu terang kedah kumaha lamun anjeun tatu "

Jajang : " hatur nuhun Asep. "

Asep : " sami-sami? "

Jajang : " Lini tadi wengi ageung kalintang,dugi kaca jandela di imah tatangga kuring peupeus. "

Asep : " Benarkah? "

Jajang : " Heueuh,leres. Untung wae teu aya anu tatu. "

Asep : " Wah,urang kedah waspaos lamun lumangsung lini sepertos tadi wengi. "

Jajang : " Heueuh,leres kalintang. "

Contoh Biantara Singkat Bahasa Sunda Mengenai Perpisahan SMA

Wilujeng énjing,

Saniskanten puji haturan pangeran,margi luhur rahmatnya ,urang sadaya iasa ngariung dina dinten anu cerah ieu

Bapa sareng Ibu Guru hormateun sim kuring.

Rerencangan sim kuring anu sim kuring cinta

Dinten ieu téh kalintang bagjana kanggo sim kuring saparakanca. Tapi deuih janten dinten anu kalintang pikasediheun. Bagja wiréh sim kuring saparakanca tiasa lulus, sedih da apan sim kuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola, ogé ngantunkeun Ibu sareng Bapa Guru.

Henteu karasaeun,ahirna waktos ieu anjog. Henteu karasaeun,ahirna waktos ieu anjog. Serasa anyar kamari ngasupan sakola. Pilari rerencangan,pilari rencang,sarta mitembeyan pilari elmu. Henteu karasaeun,tilu warsih parantos langkung. Henteu karasaeun,ieu pisan waktuna ngedalkeun wilujeng kantun.

Bapa,ibu,hatur nuhun tina sagala elmu anu parantos dibikeun ka urang. Salami tilu taun sim kuring nyuprih élmu di dieu, seueur pisan pangalaman anu moal tiasa kahihilapkeun. Utamina pangalaman-pangalaman diajar sareng Ibu kalih Bapa Guru. éta sadayana bakal teras nyantél dina panineungan, manjang hikmahna, gedé ajénna. Pangalaman ieu bade kuring anggo demi kebaikan bangsa sarta nagara.

Atuh tangtos deuih, salami sim kuring diajar di ieu sakola, seueur pisan paripolah sim kuring saparakanca anu matak ngajaheutkeun manah Ibu sareng Bapa Guru. Saniskanten laku-lampah anu henteu ngawidian. Dalah ku sim kuring saparakanca karaos pisan, ma’lum nuju kumincir. Namung karaos deuih kumaha welas asihna Ibu sareng Bapa ngasuh barudak balangor sapertos sim kuring. Ku margi kitu, mugi Ibu sareng Bapa Guru luntur galih kersa ngahapunten sim kuring saparakanca.

Ibu sareng Bapa Guru hormateun sim kuring. Wilujeng kantun Bapa. Mung du’a anu ku sim kuring diteda sareng sihapunten anu kasuhun. Mugi Gusti nangtayungan.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Contoh Guguritan Bahasa Sunda Kasih Ibu

Asih Indung

Resmiati

Néléngnéngkung asih indung

nu ngayuga beurang peuting

beurang dijaga kamelang

peuting dijaring kaéling

muga manjang dina beurang

muga éling dina peuting

 

Néléngnéngkung muga nanjung

indung nu ngaping ngajaring

masing bisa ngawang-ngawang

ngalingling di indung peuting

ngalanglang di méga malang

ngapung di langit awaking

 

Anaking ketug jajantung

getih indung anu wening

napas ema anu hérang

ulah rék rungsing ku peuting

sing tahan ku panas beurang

dunya pinuh ku tarucing

 

Hidep kudu bisa neguh

eusina masing kapanggih

hidep téh geura tatahar

keur bekel di alam lahir

sing bisa muka siloka

warisan ti nini aki

 

Hirup lir tumpak parahu

nu ngangkleung tengah jaladri

nataran ombak sagara

mun bisa ngajaga diri

hidep mo katalangsara

bisa waluya walagri

 

(Dicutat tina buku Guguritan, dipilih jeung dipanganteuran ku Ajip Rosidi, penerbit Kiblat, taun 2011, kaca 115)

Struktur Biantara Bahasa Sunda (+ Contoh)

Struktur Biantara Bahasa Sunda

 • Salam Pamuka (Salam Pembuka)

  Assalamu’alaikum wr. wb.,

  Wilujeng Enjing(Selamat pagi)

  Wilujeng Siang (Selamat siang)

  Wilujeng Sonten (Selamat sore)

 • Mukadimah (Kata pengantar)

  Sadaya puji kagungan Alloh nu murbéng alam. Solawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw.(islam)

  Sadaya puji ka Gusti anu agung,margi luhur rahmat sarta karunia ,urang sadaya iasa ngariung dina poe ieu (Netral)

  (Contoh Salam Pembuka & Mukadimah Yang lain)

 • Ngahaturkeun pangwilujeng ka nu hadir.

  Ibu sareng Bapa Guru hormateun sim kuring.

 • Eusi Biantara

  Dinten ieu téh kalintang bagjana kanggo sim kuring sadaya. Ogé janten dinten anu kalintang pikasediheunana. Bagja wiréh sim kuring sadaya tiasa lulus, sedih da apan sim kuring sadaya kedah ngarantunkeun ieu sakola, ogé ngantunkeun Ibu sareng Bapa Guru...... jst.

 • Sanduk-sanduk ménta dihampura jeung nepikeun du’a.

  Wilujeng kantun Ibu. Wilujeng kantun Bapa.... mung du’a anu ku sim kuring diteda sareng sihapunten anu kasuhun. Mugi Gusti nangtayungan

 • Salam Panutup

  Salam sejahtera haturan urang sadaya

  Assalamu’alaikum wr. wb.,

Conto Biantara

Perpisahan SMA

Wilujeng énjing,

Saniskanten puji haturan pangeran,margi luhur rahmatnya ,urang sadaya iasa ngariung dina dinten anu cerah ieu

Bapa sareng Ibu Guru hormateun sim kuring.

Rerencangan sim kuring anu sim kuring cinta

Dinten ieu téh kalintang bagjana kanggo sim kuring saparakanca. Tapi deuih janten dinten anu kalintang pikasediheun. Bagja wiréh sim kuring saparakanca tiasa lulus, sedih da apan sim kuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola, ogé ngantunkeun Ibu sareng Bapa Guru.

Henteu karasaeun,ahirna waktos ieu anjog. Henteu karasaeun,ahirna waktos ieu anjog. Serasa anyar kamari ngasupan sakola. Pilari rerencangan,pilari rencang,sarta mitembeyan pilari elmu. Henteu karasaeun,tilu warsih parantos langkung. Henteu karasaeun,ieu pisan waktuna ngedalkeun wilujeng kantun.

Bapa,ibu,hatur nuhun tina sagala elmu anu parantos dibikeun ka urang. Salami tilu taun sim kuring nyuprih élmu di dieu, seueur pisan pangalaman anu moal tiasa kahihilapkeun. Utamina pangalaman-pangalaman diajar sareng Ibu kalih Bapa Guru. éta sadayana bakal teras nyantél dina panineungan, manjang hikmahna, gedé ajénna. Pangalaman ieu bade kuring anggo demi kebaikan bangsa sarta nagara.

Atuh tangtos deuih, salami sim kuring diajar di ieu sakola, seueur pisan paripolah sim kuring saparakanca anu matak ngajaheutkeun manah Ibu sareng Bapa Guru. Saniskanten laku-lampah anu henteu ngawidian. Dalah ku sim kuring saparakanca karaos pisan, ma’lum nuju kumincir. Namung karaos deuih kumaha welas asihna Ibu sareng Bapa ngasuh barudak balangor sapertos sim kuring. Ku margi kitu, mugi Ibu sareng Bapa Guru luntur galih kersa ngahapunten sim kuring saparakanca.

Ibu sareng Bapa Guru hormateun sim kuring. Wilujeng kantun Bapa. Mung du’a anu ku sim kuring diteda sareng sihapunten anu kasuhun. Mugi Gusti nangtayungan.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Lihat juga contoh Biantara:
Biantara Pencegahan Banjir
Biantara Perpisahan SMA
Biantara Tentang Banjir

Cerita Budak Buncir bahasa indonesia


Cerita wayang golek bahasa sunda, Budak Buncir

- Pada satu hari , Hyang memarahi Pandawa karena Pandawa dan Kurawa itu tidak pernah akur. Solusinya Pandawa dan Kurawa harus menjadi sebuah keluarga. Gatot Kaca akan dinikahkan dengan putri Astina, Déwi Lesmining Puri. Tapi tawaran ini ditolak oleh Gatot Kaca. Katanya Gatot Kaca belum mau menikah karena belum dewasa. Padahal umurnya sudah ±30 tahun. Sabenarnya Gatot Kaca itu merasa kalau dibalik perjodohan ini ada maksud lain dari Kurawa.

Hyang dan Pandawa bersikeras Gatot Kaca harus kawin. Terus Semar menceramahi Pandawa, jangan memaksa teman kalian . Tetapi Semar malah diludahi dan ditendang. Hyang menyuruh Arjuna mengejar Gatot Kaca, paksa kesini lagi.

Akhirnya Gatot Kaca bertemu dengan Arjuna. Kemudian Arjuna dan Gatot Kaca bertarung. Arjuna kalah oleh Gatot Kaca. Gatot Kaca melarikan diri ke Pertapaan Tutugan Gunung Parasu. Sesepuh di pertapan itu namanya Merakgaca. Hasil penerawangan Aki Merakgaca, Gatot Kaca itu sabenernya ingin diracun oleh Kurawa. “Tuh kan benar firasat saya”, kata Gatot Kaca.

Terus Gatot Kaca Bertanya ke si Aki, “Siapa jodoh saya Ki?”. Si Aki menjawab kalau jodohnya Gatot Kaca ada di Selatan, di nagri Tirta Dahana. Namanya itu Déwi Dahana Wati, putrid Raja Dahana Déwa. Nah di nagri Tirta Dahana akan diadakan sayémbara, siapa yang bisa mengalahkan jagoan di sayembara akan dinikahkan dengan Déwi Dahana Wati. Jagoan di sayembara itu adalah Patih Nagri Tirta Dahana, namanya Bima Kendra. Tapi Gatot Kaca masih ragu akan jodohnya. Supaya benar-benar menguji kebenarannya, Gatot Kaca di sulap oleh Aki Merakgaca jadi pendék, hitam, hina, tetapi ahli dalam bekelahi,namanya diganti jadi Budak Buncir.

Tidak lama, Cépot dan Pétruk datang, mencari Gatot Kaca. Tapi Gatot Kaca sudah berubah rupa, jadi Cépot dan Pétruk tidak mengenalinya. Terus si Aki memberitahu Cépot dan Pétruk kalau Gatot Kaca sedang di Selatan, di Nagri Tirta Dahana, sepertinya akan mengikuti sayembara di Tirta Dahana. Kemudian Cépot dan Pétruk ingin nyusul ke Tirta Dahana. “nanti dulu, Aki ingin menitipkan putranya. dia mau ikut sayembara katanya ”. “Ayo, asal jangan membuat malu”, kata si Cépot dan Pétruk. Ketiganya berangkat ke Tirta Dahana.

Sesampainya di Tirta Dahana, Mereka langsung mengikuti sayembara. Tidak diduga, Budak Buncir dapat mengalahkan semua jagoan yang ada di sayembara, termasuk Bima Kendra. Pada akhirnya, Budak Buncir berhasil memenangkan sayembara dan berhak untuk menikahi Déwi Dahana Wati. Akan tetapi, tiba tiba Déwi Dahana Wati diculik oleh Buta.

Budak Buncir kemudian mengejar Buta dan berhasil menyelamatkan Déwi Dahana Wati. Melihat tampilan fisik Budak Buncir, Déwi Dahana Wati menjadi ragu untuk menikahinya. Déwi Dahana Wati menangis karena kebingungan. Akan tetapi, Budak Buncir berubah menjadi Gatot Kaca. Melihat sosok Gatot Kaca yang gagah, akhirnya Déwi Dahana Wati mau menikahinya. Mereka kemudian hidup bahagia selamanya

Sajarah Tokoh jeung panokohan Pawayangan Basa Sunda


 Wayang nyaeta seni lalajoaneun awit Indonesia anu ngembang pesat di Pulo Jawa sarta Bali. Pintonan ieu oge populer di sababaraha wewengkon sepertos Sumatera sarta Semenanjung Malaya oge ngabogaan sababaraha budaya wayang anu terpengaruh ku kabudayaan Jawa sarta Hindu.
UNESCO,lembaga anu membawahi kabudayaan ti PBB,dina 7 Nopember 2003 netepkeun wayang minangka lalajoaneun kalangkang boneka tersohor ti Indonesia,hiji pusaka mahakarya dunya anu tak ternilai dina seni ngomong (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity).
Saleresna,pintonan boneka tak ngan aya di Indonesia margi seueur deui nagara sanes anu ngabogaan pintonan boneka. Nanging pintonan kalangkang boneka (Wayang) di Indonesia ngabogaan gaya ceuk sarta unikna tersendiri,anu mangrupa mahakarya awit ti Indonesia. Haturan eta pisan UNESCO memasukannya ka lebet Daptar Representatif Budaya Takbenda Pusaka Jalmi dina warsih 2003.
Tak aya buktos anu nembongkeun wayang parantos aya sateuacan ageman Hindu menyebar di Asia Kidul. Kinten-kinten seni pintonan dibawa lebet ku padagang India. Nanging,kegeniusan lokal sarta kabudayaan anu aya sateuacan asupna Hindu ngahiji kalawan hal mekar seni pintonan anu lebet masihan kelir tersendiri dina seni pintonan di Indonesia. Dugi ayeuna,catetan mimiti anu iasa dipibanda ngeunaan pintonan wayang asalna ti Prasasti Balitung dina Abad ka 4 anu nyoanten si Galigi mawayang
Sabot ageman Hindu lebet ka Indonesia sarta menyesuaikeun kabudayaan anu parantos aya,seni pintonan ieu barobah kaayaan media efektif nyebarkeun ageman Hindu. Pintonan wayang ngagunakeun carios Ramayana sarta Mahabharata.
Para Wali Salapan di Jawa,parantos ngabagi wayang barobah kaayaan tilu. Wayang Kulit di wetan,wayang wong di jawa keur sarta wayang orok2an di Jawa kulon. Nyaeta Raden Pites sarta Sunan Kali Jagi anu berjasa ageung. Carilah wayang di Jawa Kulon,orok2an ono dina nalika jawi,dugi papanggih wong na eusi na anu di keur,teu kenging ngan papanggih kulit na wae di Wetan di wetan wiwitan. Pilari jati salira eta di Kulon atawa Kulon atawa kula anu aya di jero harigu manah jalmi. Maksad para Wali luhur teuing sarta luhur filosofi na. Wayang eta tulen ti Jawa awit,pakeliran eta hartina pasangan antawis bayang bayang sarta barang awit na. Sepertos dua kalimah syahadat. Sedengkeun Pangeran masyrik wal magrib eta kedah di terjemahkan ka lebet nalika jawa tiheula anu hartina wetan kawitan sarta kulon atawa kula atawa kuring anu aya di jero. Carilah pangeran anu kawitan kahiji sarta anu aya di jero manah jalmi.

Tokoh pawayangan aya loba, diantarana nyaeta:

Pilih jeung klik salah sahiji

Duryodana
Drupadi
Sadewa
Nakula
Bima
Yudistira
Sangkuni


Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Sadewa Basa SundaSadewa atawa Sahadewa (nalika Sansakerta: सहदेव , sahadeva) , nyaeta saurang protagonis dina wiracarita Mahabarata. Anjeunna nyaeta lepat saurang Pandawa , mung benten sareng Yudistira , Bima , sarta Arjuna anjeunna mah nyaeta anakna Batari Madrim , adina Batari Kunti. Anjeunna nyaeta wargi kembarna Nakula.


Sadewa boga akal dina elmu astronomi kenging bingbingan resi Drona. Sajaba ti eta , anjeunna oge seueur pangartina dina perkawis ngangon sapi. Ku alatan eta anjeunna iasa nyamur janten pangangon waktos di nagri Wirata anu dicaritaken dina Wirataparwa. Salila nyamur di Karajaan Matsya anu dipingpin ku Raja Wirata , Sadewa tanggel waler ngarawat sapi sarta sumpah jajar maehan Raja Gandara , Sangkuni , anu parantos ngakaya Sadewa sareng kulawargi Pandawa lianna sapanjang jumeneng. Anjeunna junun nyumponan sumpahna haturan maehan Sangkuni dua dinten saacan perang Baratayuda lekasan.


Diantara lima Pandawa , Sadewa anu nu mawi anom. Cacak kitu , anjeunna dianggap salaku anu nu mawi wijaksana di antawis maranehanana. Yudistira malih nyarita yen anjeunna langkung bijak batan Brihaspati , guru para dewa.


Sadewa nyaeta saurang ahli bentang anu hebat sarta dianggap uninga kajadian anu jajar lumangsung dina Mahabarata nanging anjeunna disupata yen lamun anjeunna ngabeberken naon anu dipikanyahona , sirahna jajar palih. Mangka ti eta , anjeunna condong cicingen dibandingkeun sareng barayana anu sanes.


Jiga Nakula (lancekna) , Sadewa oge satria ahli pedang anu hebet. Anjeunna oge ngadahup ka puteri Jarasanda , Raja di Magada.


Sakumna Pandawa babarengan ngadahup ka Drupadi , sarta Dropadi mere saurang putra ka sewang-sewang Pandawa. Tina junun hubunganana sareng Drupadi , Sadewa ngabogaan putra anu ngaranna Srutakama.


Sajaba ti eta , Sadewa ngabogaan putra anu ngaranna Suhotra ti istri anu lain/selain nyaeta Wijaya.Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Nakula Basa Sunda

Nakula (nalika Sansakerta: नकुल , Nakula) , nyaeta saurang inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Anjeunna teh anakna Batari Madrim , raka ipar Batari Kunti.

Nurutkeun Mahabarata , sakembar Nakula sareng Sadewa ngabogaan pangabisa istimiwa dina ngarawat jaran sareng sapi. Nakula digambarken salaku jalmi anu ngahibur pisan manah. Anjeunna oge taliti dina ngajalankeun pancenna sarta sok nitenan kabangor lancekna , Bima. Nakula oge ngabogaan kamaheran dina maenken pakarang pedang.

Waktos para Pandawa ngarandapan pangbuangan di jero leuweung , kaopat Pandawa (Bima , Arjuna , Nakula , Sadewa) palastra alatan nginum cai racun tina hiji dinya. Mangsa roh goib mere kasempetan ka Yudistira supados milih lepat sahiji ti kaopat barayana haturan dihirupkeun deui , Yudistira milih Nakula supados dihirupkeun deui. Perkawis ieu kajadian margi Nakula putra Batari Madrim pangkolotna , sarta Yudistira , anu mangrupi putra Batari Kunti pangkolotna , palay pajeng adil ka dua ibu Pandawa kasebat. Lamun anjeunna milih Bima atawa Arjuna , mangka teu aya deui putra Batari Madrim anu jajar neruskeun turunan.

Sabot para Pandawa kedah ngajalanan mangsa nyamur di Karajaan Wirata , Nakula nyamur janten ahli rawat jaran kalawan jenengan samaran " Grantika " . Nakula ngiring perang di Kurusetra , sarta meunangkeun perang ageung kasebat.


Dina kitab Prastanikaparwa , nyaeta kitab katujuh belas tina gumujeng Astadasaparwa Mahabarata , dicaritaken yen Nakula tiwas dina lalampahan mangsa para Pandawa bade ngahontal penclut gunung Himalaya. Samemehna , Drupadi tiwas sarta disusul ku wargi sakembaranana Nakula nyaeta Sadewa. Sabot Nakula ngajengkang kana taneuh , Bima naros ka Yudistira, " Raka kuring , rai urang ieu kersaan pisan sarta penurut. Anjeunna oge kasep pisan sarta teu aya anu iasa nandingan. Naha anjeunna hirupna mung dugi dieu " . Yudistira anu wijaksana ngajawab, " Saleresna leres yen anjeunna kersaan pisan sarta gumbira ngajalankeun parentah urang.tapi kanyahoken ku anjeun yen Nakula reueus pisan ku kakasepna sarta henteu purun ngelehan. Alatan lampahna kasebat , anjeunna mung jumeneng dugi dieu " . Sanggeus ngadenge guaran Yudistira , mangka Bima sareng Arjuna neruskeun lalampahan maranehanana. Maranehanana ninggalkeun layon Nakula di dinya tanpa upacara huru layon anu sakedahna.


Nakula dina padalangan Sunda sareng Jawa disebut oge Pinten (jenengan tumuwuh-tumbuhan anu daunna iasa dianggo landong). Anjeunna mangrupi putra kaopat Prabu Tuduh jalan Dewanata , raja nagara Astinapura ti Batari Madrim , puteri Prabu Mandrapati sareng Batari Tejawati , ti nagara Mandaraka


Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Sajak pendek Bahasa Sunda

Waktu
Kapungkur abdi mikir
Abdi masih muda
Abdi boga loba waktu
Waktu kanggo berubah
Tatapi
Ayeuna abdi geus kolot
Abdi geus teu boga loba waktu
Waktu kanggo berubah
Teu aya gunana ngaduhung
Teu aya gunana midangdam masa lalu
Teu aya gunana ngambek
Ayeuna geus teu loba deui nu bisa abdi
lakukeun

Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).
  

biantara bahasa sunda , tentang Banjir

 Kumpulan Biantara Sunda Tentang Banjir

  Versi Bahasa Indonesia: Pidato Banjir Bahasa Indonesia

Biantara Kahiji


Banjir
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu
            Rerencangan abdi anu abdi sayangi
            Ibu Yeti salaku pangajar anu abdi Hormati
            Puji sareng syukur abdi panjatkeun ka illahi Rabbi anu parantos maparing nikmat jeung  ngizinkeun urang sadayana ngumpul ti dieu
(Contoh Kalimat Pembuka Yang lain)
            Salawat sarta salam ka junjungan Nabi besar  Nabi Muhammad S.A.W
            Dinten ieu abdi bade medalkeun perkawis banjir . Banjir nyaeta salah sahiji musibah anu sering terjadi ti Indonesia. Banjir biasana disebabkeun ku kasumbatna saluran cai kusabab sampah.

Rekomendasi

Tanya